Loading...
 
Development

Development


Re: Getting MultiTiki to work on TikiWiki 3

posts: 1092
$db_tiki='mysqli'; $dbversion_tiki='3.0'; $host_tiki='localhost'; $user_tiki='xxxx'; $pass_tiki='--'; if ($_SERVER["HTTP_HOST"] == "toto.com" || $_SERVER["HTTP_HOST"] == "toto.mysite.com") { $tikidomain = "toto"; $dbs_tiki = "mysite_toto; } elseif ($_SERVER["HTTP_HOST"] == "titi.com" || $_SERVER["HTTP_HOST"] == 'titi.mysite.com') { $tikidomain = "tite"; $dbs_tiki = "mysite_tite"; } else { $dbs_tiki='mysite_tiki'; }